SYSTEM FOR EL-SIKKERHET.

Internkontroll for bedriftens anlegg

Alle bedrifter er pålagt å ha et eget internkontrollsystem

Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme Helse,- Miljø- og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i alle norske virksomheter.

Internkontrollsystemet skal bl.a. inneholde rutiner for å sikre etterlevelse av relevante forskrifts- og normkrav.
Omfanget avhenger av den enkelte bedrifts arbeidsområde.

Det er viktig at man tenker enkelt. For at beskrevne rutiner skal fungere i praksis må man tilstrebe at innholdet i Internkontrollsystemet blir "Sunt vett satt i system" og ikke "Helsikkes Mange Skjema".


El-sikkerhet er en viktig del av internkontrollen.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg sier i § 9: Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot:

" Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom."

Dersom virksomheten har driftspersonell som betjener utstyr i sikringsskap og el.-tavler som ikke er tildekket i berøringssikker utførelse, skal personellet være instruert av en fagperson i de oppgaver som utføres. Det er også krav om årlig kurs i forskrift for arbeid i og drift av elektriske anlegg samt livreddende førstehjelp.

 

Vi tilrettelegger internkontrollsystem, instrukser for bedriftens personell, risikovurderinger, sikkerhetstiltak og årlig gjennomgang av systemet.

 

Lovverket kan synes veldig komplisert. Kontakt oss for en uforpliktende prat om el-sikkerhet, eller ring oss på 90023009, så kan vi gjøre det enkelt for deg.

Vår største referanse er Toro Fabrikker hvor vi er fast leverandør av systemvedlikehold, revisjoner og kurs i FSE og førstehjelp for teknisk og instruert personell