REVISJON KVALITET, YTRE MILJØ OG HMS

Revisjon ihht ISO 19011:2011 eller bedriftens eget revisjonsprogram

VI UTFØRER 3. PARTS REVISJON AV BEDRIFTENS SYSTEMER


Hensikten med systemrevisjoner:


- Avdekke svakheter i styringssystemets oppbygging
- Kartlegge om ansvarsforhold er tilfredsstillende definert i hms-systemet
- Undersøke om hms-system og kvalitetsrutiner er tatt i bruk og fungerer etter hensikten.
- Gjennomgå avvik og avviksbehandling
- Bruke miljø revisjonen som underlag i neste års HMS-plan

Miljø- og kvalitets-revisjon innebærer en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om aktiviteter og resultater stemmer overens med standardenes krav samt at de er i samsvar med lover og forskrifter. Det innebærer at man kontrollerer om de er effektivt implementert, vedlikeholdt og gjennomført, og om de er hensiktsmessige for å oppnå definerte mål.


Alle bedrifter som innser nødvendigheten av å arbeide med et levende HMS- og kvalitetsstyringssystem bør gjennomføre en systemrevisjon hvert år. Den kan omfatte hele kvalitets- og HMS systemet, eller bare deler av det.


HMS-revisjon er et krav i Internkontrollforskriften§5 pkt. 8 som sier at; bedriften er pålagt å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at denne fungerer som forutsatt. Dette skal dokumenteres skriftlig;


Bedriftens HMS-system er en del av det totale internkontrollsystemet. Vi reviderer i henhold til den nye felles normen for miljø- og kvalitets revisjon: ISO 19011. Revisjonen involverer bedriftens nøkkelpersonell i samarbeid med oss.


Bedriftssupport Bergen er utdannet etter EOQ's (European Organization for Quality) Rules & Handbook for Quality Auditors.